webmaster

ประวัติ

เป็นสมาชิกมาแล้ว
5 ปี 5 สัปดาห์

สิทธิประโยชน์

 

เพื่อการมีส่วนร่วมในการผลักดัน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพนักขัดรายการวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ สมาชิกจะได้รับสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดรายการวิทยุเพื่อเด็ก และข่าวสารข้อมูลการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ ของชมรมวิทยุเด็กโดยจดหมายข่าว, อีเมล์ และสื่อเสียงต่างๆ ในการจัดรายการ เช่น เพลงเด็ก นิทาน เป็นต้น และการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภูมิภาค ข่าวสารข้อมูลระหว่างสมาชิก
เพื่อการมีส่วนร่วมในการผลักดัน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพนักขัดรายการวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ สมาชิกจะได้รับสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดรายการวิทยุเพื่อเด็ก และข่าวสารข้อมูลการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ ของชมรมวิทยุเด็กโดยจดหมายข่าว, อีเมล์ และสื่อเสียงต่างๆ ในการจัดรายการ เช่น เพลงเด็ก นิทาน เป็นต้น และการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภูมิภาค ข่าวสารข้อมูลระหว่างสมาชิก