เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพรายการวิทยุ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ตารางเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพรายการวิทยุ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย นักวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว วงจรชีวิต พัฒนาการ เนื้อหารายการที่ควรนำเสนอ ลักษณะของรายการวิทยุที่อยู่ในความสนใจ ช่วงเวลา ตัวอย่างรายการ

 

เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพรายการวิทยุ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
โดย นักวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
วงจรชีวิตพัฒนาการเนื้อหารายการที่ควรนำเสนอ

 

ลักษณะของรายการวิทยุที่อยู่ในความสนใจ

ช่วงเวลาตัวอย่างรายการ
2 – 6 ปี

- มีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น ติดกระดุม ผูกเชือกร้องเท้า 

- ด้านภาษา และจินตนาการ

- ควรได้รับการส่งเสริมด้านการควบคุมอารมณ์ และการรู้ถูกผิด

 

- เนื้อหาที่ได้รับคือ ตัวเรา ครอบครัว โรงเรียน บุคคลต่าง ๆ วันสำคัญ ธรรมชาติรอบตัว และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว

- การพูดคุยกับเด็กควรพูดด้วยเสียงชัดเจน ใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับวัยและอาจใช้คำพูดแสดงการยกย่อง

- ฟังรายการจากคำแนะนำของพ่อแม่ 

- รายการเกี่ยวกับดนตรี นิทาน นิยาย ในลักษณะที่ส่งเสริมจินตนาการ

- รายการมีความยาวไม่มากนัก

มักฟังรายการเมื่ออยู่ในรถ โดยพ่อแม่เป็นคนเลือกเปิด 
7 –12 ปี

 

- สมองมีการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ประสานหน้าที่ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

- มีทักษะด้านคณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล ดนตรี และศิลปะ
- ควรได้รับการส่งเสริมการประหยัดและมีวินัย ใฝ่รู้

- ฟังรายการจากคำแนะนำของพ่อแม่

- ชื่นชอบรายการเพลงมากที่สุดแต่มีโอกาสเปิดรับฟังรายการวิทยุนาน ๆ ครั้ง

- ชื่อชอบเนื้อหาด้านการท่องเที่ยว สัตว์ ธรรมชาติ และกีฬา

- ไม่ชอบรายการแนวธรรมะ แนะแนวอาชีพ และสุขภาพอนามัย

- ฟังรายการที่ยาวกว่า 15 นาทีได้

มักฟังรายการเมื่ออยู่ในรถโดยพ่อแม่เป็นคนเลือกเปิด 
13 –18 ปี

- มีพัฒนาการสมองส่วนหน้าสุดซึ่งเกี่ยวข้องกับวิจารณญาณและการตัดสินใจต่าง ๆ 

 

- มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเพศ การแสวงหาความตื่นเต้น ตลอดจนความรุนแรง 

- มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะทางสังคม

- ควรได้รับการส่งเสริมในด้าน อัตลักษณ์ทางเพศ คือการรับรู้ในเรื่องเพศ และการแสดงออกด้านความสัมพันธ์ที่เหมาะสม

- ควรได้รับการส่งเสริมในด้านอัตลักษณ์ทางสังคม คือมีหลักในการดำเนินชีวิต

- ชื่อชอบรายการเพลง ไทย สากล

- บางส่วนฟังรายการข่าว กีฬา

 

-ไม่ค่อยได้ฟังเพลงลูกทุ่ง วิเคราะห์ข่าว ตอบปัญหา สารคดี สุขภาพ และครอบครัว เด็ก สตรี ละคร บ้านและสวน และรายการเกษตร 

- การนำเสนอประเด็นไม่ควรเป็นรายการสำหรับเด็ก รายการที่เหมาะสำหรับวัยรุ่น คือรายการที่ดีสำหรับผู้ใหญ่
22.00 – 23 น. 
19 –25 ปี

- มีพัฒนาการสมองส่วนหน้าสุดซึ่งเกี่ยวข้องกับวิจารณญาณและการตัดสินใจต่าง ๆ

 

- มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเพศ การแสวงหาความตื่นเต้น ตลอดจนความรุนแรง 

- มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะทางสังคม

- ควรได้รับการส่งเสริมในด้าน อัตลักษณ์ทางเพศ คือการรับรู้ในเรื่องเพศ และการแสดงออกด้านความสัมพันธ์ที่เหมาะสม 

- ควรได้รับการส่งเสริมในด้าน อัตลักษณ์ทางสังคม คือมีหลักในการดำเนินชีวิต

- ชื่นชอบรายการเพลง ไทย สากล 

- บางส่วนฟังวิเคราะห์ข่าว /กีฬา

- สนใจเกร็ดความรู้ด้านแฟชั่น เรื่องใกล้ตัว กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

- เสนอสาระสั้น ๆ โดยให้นักจัดรายการพูดแทรกในรายการ

-ชื่นชอบนักจัดรายการที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ พูดโดนใจเป็นกันเอง

- มักเลือกฟังรายการวิทยุเมื่อรู้สึกเบื่อ หงุดหงิด ไม่สบายใจ เหงาและมีเวลาว่าง

10.00 –11.00 น.

 

14.00 –15.00 น.

23.00 –24.00 น.
 

 

ไฟล์หนังสือ: