การสำรวจสัดส่วนเวลาการออกอากาศรายการวิทยุ สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว

จากการสำรวจประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติฉบับล่าสุด ระหว่างปี 2548-2549 โดยจำแนกตามช่วงวัย พบว่า ประชากรซึ่งเป็นเด็ก มีจำนวนถึงร้อยละ 23.1 ถือเป็นจำนวนที่มากเกือบ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด โดยมีประชากรวัยทำงาน ร้อยละ 66.0 และประชากรสูงอายุ ร้อยละ 10.9

ขณะที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 เห็นชอบให้เพิ่มบทบาทสื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยให้ขอความร่วมมือสื่อวิทยุกระจายเสียงกำหนดสัดส่วนเวลาสำหรับเนื้อหาสาระของรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ร้อยละ 10 - 15 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด โดยระบุให้มีการเริ่มต้นที่รายการวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ก่อน ภายในวันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจสัดส่วนเวลาการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2550 โดยครอบคลุมการกระจายเสียง ทั้งในระบบเอฟเอ็ม จำนวน 40 สถานี และระบบเอเอ็ม จำนวน 36 สถานี พบว่า มีการนำเสนอรายการวิทยุสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในสัดส่วนที่จำกัด ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง

 

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ไฟล์แนบ