โครงการการประเมินสัดส่วนรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) โดย อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา

โครงการการประเมินสัดส่วนรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.) มีวัตถุประสงค์ในการจัดทาเพื่อตรวจสอบจานวนรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในผังรายการของ สวท. และเพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรายการวิทยุของ สวท. ก่อนและหลังเข้ารับการอบรมจากสมาคมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็ก (สสดย.) ที่ต้องการเพิ่มจานวนรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่มีคุณภาพให้มากขึ้น โดยใช้วิธีติดต่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการของ สวท. ในภูมิภาคต่างๆ จานวน ๗๑ สถานี เพื่อขอข้อมูลและจำนวนของรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ออกอากาศตามผังในปี ๒๕๕๕ และศึกษาจากผังรายการของ สวท. ที่เข้ารับการอบรมจากสมาคมฯ เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวก่อนการเข้ารับการอบรม (ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๔) และหลังการเข้ารับการอบรม (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕) สรุปผลการประเมินสัดส่วนรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวของ สวท. ดังนี้ จากการตรวจสอบจานวนรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวในผังรายการของ สวท.ปี ๒๕๕๕ พบว่า สวท. ในส่วนภูมิภาคมีจานวนรายการวิทยุเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว โดยผู้ผลิตรายการแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการของสวท.ผลิตเอง เช่นรายการบ้านนี้มีรัก รายการบ้านนี้มีสุข เป็นต้น

๒) หน่วยงานอื่นผลิต เช่น รายการเพื่อนเพื่อเพื่อน ผลิตรายการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)

๓)ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เช่น รายการรัฐสภาของเรา เป็นความร่วมมือของกรมประชาสัมพันธ์กับสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบรายการวิทยุสาหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวพบว่า ส่วนใหญ่นาเสนอด้วยรูปแบบรายการที่คล้ายคลึงกัน คือ "รูปแบบนิตยสารทางอากาศ" ซึ่งมีการนาเสนอข่าว เรื่องเล่า เกร็ดความรู้และสัมภาษณ์หรือสนทนาในประเด็นที่กาลังเป็นที่สนใจโดยในรายการอาจมีการสอดแทรกด้วยการเปิดเพลง และเล่านิทานหรืออ่านหนังสือให้ฟัง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ฟังเป้าหมายของรายการมีส่วนร่วมในรายการสด เช่น การเล่นเกมส์ ตอบคาถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการให้กลุ่มเป้าหมายร่วมเป็นผู้ผลิตและดาเนินรายการ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบจานวนรายการและจานวนเวลาออกอากาศรายการวิทยุเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวในผังรายการของ สวท. ก่อนการอบรม(ก่อนปี ๒๕๕๔) และหลังการเข้ารับการอบรม(ปี ๒๕๕๕) จากสมาคมฯ พบว่า สวท. ส่วนใหญ่มีจานวนรายการและจานวนเวลาออกอากาศรายการวิทยุเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้น จานวนรายการที่เพิ่มขึ้นคือรายการ บ้านนี้มีรักและรายการบ้านนี้มีสุข โดยมีเวลาออกอากาศ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยสรุป สัดส่วนรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ของ สวท. ช่วงก่อนการอบรมคิดเป็น ร้อยละ ๓.๗๙ / สัปดาห์ และหลังการอบรม คิดเป็น ร้อยละ ๖.๐๐ / สัปดาห์

ไฟล์หนังสือ: 
application/pdf iconaiflaenb_2.pdf (217 ครั้ง)