งานวิจัยเกี่ยวกับวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน โดยอาจารย์มรรยาท อัครจันทโชติ กรรมการ สสดย. และอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลวิจัยพบว่า สื่อวิทยุลดบทบาทลง ทั้งๆที่ความจริงเป็นสื่อที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็ก เพราะสามารถกระตุ้นพัฒนาการทางความคิด รวมทั้งส่งเสริมจินตนาการได้ดีกว่าสื่ออื่นๆที่อาศัยการฟังและการดู  พร้อมเสนอแนะ ข้อเสนอเชิงนโยบายว่าควรสร้างยุทธศาสตร์เชิงรุกนำสื่อเสียงเข้าหาเด็กจากหลากหลายช่องทาง รณรงค์ให้พ่อแม่เห็นความสำคัญ กระตุ้นผู้บริหารวิทยุให้เห็นความสำคัญของรายการวิทยุสำหรับเด็ก และจัดตั้งกองทุนสนับสนุนผู้ผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็ก เป็นต้น

ไฟล์หนังสือ: