แนวปฏิบัติเพื่อธำรงจริยธรรมวิชาชีพ การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แนวปฏิบัติเพื่อธำรงจริยธรรมวิชาชีพการผลิตและเผยแพร่รายการฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับผู้ผลิต ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ผลิตรายการ หรือพนักงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ผลิตหรือเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งที่ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงโดยตรง หรือผ่านช่องทางอื่น เช่น เสียงตามสาย อินเตอร์เน็ต และสื่ออื่นๆ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ผลิตรายการ หรือพนักงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง มีแนวทางเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนที่ดี มีคุณภาพ เป็นเครื่องมือปกป้องเสรีภาพการเสนอข่าวสารอย่างมีอิสระและมีความรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย เสริมสร้างสุขภาวะการสื่อสารและการให้ความรู้ ให้ปัญญาแก่สังคม และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ตลอดจนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวเป็นสำคัญ  ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ครั้งที่ .../๒๕๕.. เมื่อวันที่ .. ....... ๒๕๕... จึงเห็นควรอนุมัติให้ผู้ผลิตและเผยแพร่รายการใช้แนวทางปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. แนวปฏิบัตินี้ถือเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อธำรงจริยธรรมวิชาชีพการผลิตและการเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ข้อ ๒. ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำเสนอเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวปฏิบัติ ด้านการผลิต การเผยแพร่ใดๆ ต่อคณะกรรมการสมาคมวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวได้  โดยต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ตามหลักการและสาระของข้อบังคับจริยธรรมเป็นสำคัญ

คณะกรรมการสมาคมวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมการผลิต และเผยแพร่ผ่านสื่อทุกประเภทของรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว คือผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลให้ผู้ผลิต ผู้ได้รับมอบหมายให้ผลิต และพนักงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง นำแนวปฏิบัติงานนี้ไปใช้เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และประสิทธิผลของรายการและการเผยแพร่

อ่านข้อมูลทั้งหมดได้ที่ไฟล์แนบ