หนังสือ

กินพอ...ดี เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กปฐมวัย ที่ปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จัก “พอ” ในการบริโภคเพื่อสุขภาวะที่ “ดี” ไม่ใช่หนังสือ บังคับ สอน สั่ง...
ดาวน์โหลด (9 ครั้ง)
ดูพอ...ดี เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กปฐมวัย ที่ปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จัก “พอ” ในการบริโภคเพื่อสุขภาวะที่ “ดี” ไม่ใช่หนังสือ บังคับ สอน สั่ง...
ดาวน์โหลด (4 ครั้ง)
ซื้อพอ...ดี เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กปฐมวัย ที่ปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จัก “พอ” ในการบริโภคเพื่อสุขภาวะที่ดี ไม่ใช่หนังสือ บังคับ สอน สั่ง...
ดาวน์โหลด (2 ครั้ง)
หนังสือนิทานที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมอีคิว ให้เด็กรู้จักเห็นอกเห็นใจ มีน้ำใจกับผู้อื่น...
ดาวน์โหลด (0 ครั้ง)
หลักปฏิบัติ 5 อ. สำหรับผู้สูงอายุ อ. ที่หนึ่ง ซึ่งสำคัญ คือ อาหาร อ. ที่สอง คือ อาคาร อ. ที่สาม คือ ออกกำลังกาย อ. ที่สี่...
ดาวน์โหลด (2 ครั้ง)
ดาวน์โหลด (0 ครั้ง)
จากโครงการวิจัยปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมนักสื่อสารรักการอ่าน (ปสอ.) สาขาสื่อสารการแสดง ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์...
ดาวน์โหลด (3 ครั้ง)
รู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ เล่มที่ ๓ เน้นให้ผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ รู้เท่าทันความลวงในโฆษณาอาหารและยา
ดาวน์โหลด (0 ครั้ง)