“เพลงนี้เพื่อพ่อ” ขอเชิญร่วมประกวดแต่งเพลงความดี เพื่อในหลวงที่รักของเรา

“เพลงนี้เพื่อพ่อ” ขอเชิญร่วมประกวดแต่งเพลงความดี เพื่อในหลวงที่รักของเรา

 

ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะได้แสดงพลังความดี เพื่อในหลวงที่รักของเรา

ในโครงการประกวดของ สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)

“เพลงนี้ เพื่อพ่อ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท

 

**เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 มกราคม 2560**

 

โดยการประกวดมีทั้งหมด 3 ประเภท คือ

1.   ประกวดแต่งเพลง “ทำดีเพื่อพ่อ”

ความยาวเพลงไม่เกิน 5 นาที โดยบันทึกเสียงมาในรูปแบบ .MP3 หรือ .WAVE FILEโดยมีใจความเนื้อหาเกี่ยวกับการทำความดีเพื่อในหลวงของเรา สามารถแต่งด้วย MOOD&TONE อย่างไรก็ได้ เช่น อาจประมาณเพลง ต้นไม้ของพ่อ หรือ เพลง ของขวัญจากก้อนดิน หรือ เป็นเพลงปลุกใจ มีจังหวะเร็วหรือช้าก็ได้ทั้งสิ้น โดยไม่จำกัดสไตล์ของทำนอง และการเรียบเรียงดนตรี เช่น อาจเล่นกีตาร์ตัวเดียว หรือเปียโนตัวเดียว หรือ ทำดนตรีมาครบเต็มรูปแบบก็ได้ สำคัญที่เนื้อหา *ต้องเกี่ยวกับการทำความดีเพื่อประเทศชาติและในหลวงของเรา

 

2.   ประกวดแปลงเนื้อเพลง “นี่คือเพลงรัก” ของศิลปิน ออน ละอองฟอง

ความยาวไม่เกิน 5 นาทีโดยให้ผู้ประกวดแปลงเนื้อเพลงให้เป็นเนื้อที่พูดถึงการทำความดีของเด็กและเยาวชน ในช่วงอายุ 13-18 ปี แล้วบันทึกเป็น คลิปวีดิโอ ไม่จำกัดรูปแบบ เช่น อาจเป็น แอนิเมชั่น หรือ หนังสั้น หรือ มิวสิควีดิโอ หรือ ร้องCOVER ได้ทั้งสิ้น โดยใช้ทำนองจาก Youtube นี้ได้เลยhttps://www.youtube.com/watch?v=OQB6e_oNWnQ

 

*ห้ามผู้ประกวดอัพโหลดคลิปลงเองเป็นอันขาด

คลิปที่ผู้ประกวดอัพโหลดลงเอง จะไม่นำมาตัดสินรางวัล

 

3.   ประกวดจัดรายการวิทยุ

ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยใช้ เพลง “นี่คือเพลงรัก” ของศิลปิน ออน ละอองฟอง ประกอบการจัดรายการ โดยไม่จำกัดสไตล์ แต่ควรพูดถึงการทำความดีเพื่อในหลวง

  

รางวัล จะให้รางวัลตามประเภท ประเภทละ 3 รางวัลเท่าๆกัน ดังนี้

รางวัลที่ 1             30,000 บาท และ ประกาศนียบัตร จาก สสดย.

รางวัลที่ 2             15,000 บาท และ ประกาศนียบัตร จาก สสดย.

รางวัลชมเชย        5,000 บาท และ ประกาศนียบัตร จาก สสดย.

 

(ผู้ประกวด 1 ท่าน สามารถประกวดประเภทใดก็ได้ หรือทั้ง 3 ประเภทก็ได้)

  

วิธีการส่งผลงาน  ทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

·         ส่งผลงานผ่านทาง E-mail มาที่ wongchaya.w12@gmail.comโดยแนบเอกสารดังนี้

1) สำเนาหลักฐานของตัวท่าน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา พร้อมลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง สแกนเป็น .PDF หรือ .JPG

2) ผลงานเพลงในรูปแบบ .MP3 หรือ .WAVE FILE หรือ CLIP VIDEO เป็น FILE ที่เปิดได้สะดวก

3) เนื้อเพลงในรูปแบบ .DOC

 

·         ส่งผลงานด้วยตนเองผ่านไปรษณีย์

รวมรวบเอกสารส่งผ่านระบบไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองว่า “ส่งผลงานประกวด สสดย.ครั้งที่ 6 มาที่ สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 2 ห้อง 204 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330

 

โดยแนบเอกสารดังนี้

1) สำเนาหลักฐานของตัวท่าน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา พร้อมลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง สแกนเป็น .PDF หรือ .JPG

2) ผลงานเพลงในรูปแบบ .MP3 หรือ .WAVE FILE หรือ CLIP VIDEO เป็น FILE ที่เปิดได้สะดวก

3) เนื้อเพลงในรูปแบบ .DOC

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-699-7008

 

 หมายเหตุ

·        ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดผู้สมัครยินยอม ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

·        ผู้เข้าประกวด ต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง และต้องไม่เป็นการทําซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน หรือละเมิดลิขสิทธ์อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของผู้อื่นทุกกรณี และ สสดย. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบการกระทําความผิดใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริต หรือผิดเงื่อนไข สสดย. ไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบมูลค่าความเสียหายจากการกระทําอันผิดกฏหมายทั้งหมด ต่อบุคคลภายนอก

·        ผู้เข้าประกวด ตกลงอนุญาติให้ สสดย. เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้และเผยแพร่เนื้อร้องและทํานองเพลงที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว เช่น จัดทําขึ้นเป็นสิ่งบันทึกเสียง ทั้งแบบตัวอย่าง(Demo) และต้นฉบับ (Master Recording) โดยผู้เข้าประกวดจะไม่นําไปใช้หรืออนุญาติให้บุคคลอื่นนําไปใช้หรือเผยแพร่ไม่ว่าในกรณีใดๆโดยมีได้รับอนุญาตจากสสดย. และ สสดย. จะเป็นผู้บริหารลิขสิทธิ์งานเนื้อร้องที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุของสิทธิ์

·        ผู้เข้าประกวด ไม่จำกัดเพศ อายุ อาชีพใดๆ

·        ผู้เข้าประกวดได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

·        เกณฑ์ในการตัดสิน

      ประกวดแต่งเพลง “ทำดีเพื่อพ่อ”

- เนื้อเพลง                                                                             30 คะแนน

- ทำนองเพลง                                                                        20 คะแนน

- ความไพเราะ กลมกลืน                                                           20 คะแนน

- การใช้ภาษา ลีลาการแต่ง                                                       20 คะแนน

- ความคิดสร้างสรรค์                                                                10 คะแนน

   

     ประกวดแปลงเนื้อเพลง “นี่คือเพลงรัก” แล้วทำคลิปวีดิโอ

- เนื้อหาความดี                                                                        15 คะแนน

                       - ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารด้วยภาพ                      30 คะแนน

                       - เทคนิคการนำเสนอ เช่น การกำกับ CG การตัดต่อ           20 คะแนน

                        - การใช้ภาษา ลีลาการแปลงเนื้อ                                    15 คะแนน

                        - จำนวนครั้งของผู้เข้าชมบน youtube                            20 คะแนน

                  

     ประกวดจัดรายการวิทยุ

                        - เนื้อหาความดีที่นำมาเสนอ                                           20 คะแนน

                        - ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบรายการที่จัด                         30 คะแนน

                        - เทคนิคการนำเสนอ เช่น คุณภาพเสียง เอฟเฟค              20 คะแนน

                        - การใช้ภาษาที่ถูกต้อง                                                   20 คะแนน

                        - ความถูกต้องเรื่องลิขสิทธิ์ และใช้เพลงที่กติการะบุไว้        10 คะแนน