งาน‘สร้างสื่อคุณภาพสำหรับเด็กและครอบครัวเพื่อสร้างสังคมที่ดี’

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) จัดการโครงการ ‘สร้างสื่อคุณภาพสำหรับเด็กและครอบครัวเพื่อสร้างสังคมที่ดี’ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหารายการเด็กที่เผยแพร่ในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อใหม่ และนำเสนองานวิจัยเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องเกี่ยวกับสื่อใหม่ รวมทั้งเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับรายการช่องเด็กและครอบครัว และรูปแบบรายการที่พึงประสงค์ เพื่อช่วยการผลักดันรายการเด็ก (วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมเป็นเกียรติในงานเสวนา‘สร้างสื่อคุณภาพสำหรับเด็กและครอบครัวเพื่อสร้างสังคมที่ดี’ในวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ