เชิญผู้สนใจร่วมประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

 

 

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน

เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม เหมาะสม และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยผู้ส่งผลงานจะส่งเป็นรายบุคคลหรือจะส่งเป็นทีมก็ได้ ทีมละกี่คนก็ได้

 

ประเภทการประกวด (จะเลือกส่งประกวดประเภทไหนก็ได้ หรือจะส่งทั้ง 2 ประเภทก็ได้)

2 ประเภท

1. สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ผลิตสื่อเสียง หรือ สื่อภาพและเสียง ความยาวไม่เกิน 10 นาที มีเนื้อหาเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 

2. สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 13-18 ปี ผลิตสื่อภาพและเสียง ความยาวไม่เกิน 10 นาที มีเนื้อหาเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

 

รางวัล

ประเภทสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี

รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลดีเด่น เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ประเภทสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 13-18 ปี

รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลดีเด่น เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 
เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

5.1  ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่คัดลอกเนื้อหา รูปภาพ สื่อวิดิทัศน์ คลิปเสียง กราฟิก หรือสื่อในรูปแบบอื่นใดของบุคคลอื่น หากจะทำการคัดลอก ต้องกระทำโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร  การจะอ้างอิงข้อมูลต่างๆ จะต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อขจัดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากผลงานชิ้นดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนละเมิดลิขสิทธิ์ ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าประกวด แม้ได้รับรางวัลแล้ว คณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลทั้งหมดได้ คณะกรรมการตัดสินการประกวด และสสดย.จะไม่ร่วมรับผิดต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ แม้ผลงานชิ้นดังกล่าวจะได้รับการเผยแพร่แล้วก็ตาม

5.2  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ไหนมาก่อน และไม่เคยได้รับการเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนในทุกๆ สื่อ

5.3  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของสสดย. และสสดย.สงวนสิทธิ์ในการนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นทุกรูปแบบ โดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า

5.4  หากไม่มีผลงานใดที่ส่งเข้าประกวดเหมาะสมจะได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง สสดย.ขอสงวนสิทธิ์ให้เว้นว่างจากรางวัลนั้น

5.5  ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

สื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

1. จัดส่งผลงานเป็น CD

2. แนบรายละเอียดต่างๆ ของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่

• บทของผลงาน (Script)

• วัตถุประสงค์ที่จัดทําผลงานชิ้นนี้

• แนวคิดในการผลิตผลงาน

• ผลงานชิ้นนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างไร

• ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งผลงาน

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. จะต้องเป็นสื่อเสียง หรือภาพและเสียง ที่มีเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความถูกต้อง ชัดเจน มีคุณค่า มีจริยธรรมในการเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลการผลิต และนําเสนออย่างครบถ้วน

2. จะต้องเป็นผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น แปลกใหม่ สวยงาม น่าฟัง

3. จะต้องมีเทคนิคการผลิตที่ดี ทั้งเสียงพูด เสียงประกอบ ดนตรีประกอบ การถ่ายทำ กราฟิก

4. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย เป็นประโยชน์ ประยุกต์ได้

 

สื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 13-18 ปี เรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

1. จัดส่งผลงานเป็น CD

2. แนบรายละเอียดต่างๆ ของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่

• บทของผลงาน (Script)

• วัตถุประสงค์ที่จัดทําผลงานชิ้นนี้

• แนวคิดในการผลิตผลงาน

• ผลงานชิ้นนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันย่างไร

• ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งผลงาน

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. จะต้องเป็นสื่อภาพและเสียง ที่มีเนื้อหาป้องกันการคอร์รัปชันมีความถูกต้อง ชัดเจน มีคุณค่า มีจริยธรรมในการเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลการผลิต และนําเสนออย่างครบถ้วน

2. จะต้องเป็นผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น แปลกใหม่ สวยงาม น่าชม

3. จะต้องมีเทคนิคการผลิตที่ดี ทั้งเสียงพูด เสียงประกอบ ดนตรีประกอบ การถ่ายทำ กราฟิก

4. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย เป็นประโยชน์ ประยุกต์ได้

 

รับผลงาน 

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 20 พฤศจิกายน 2558 

 

ส่งผลงานมาที่

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)

อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 2 ห้อง 204 จุฬาฯ ซอย 12

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 

ประกาศรางวัล

วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 

สอบถาม

โทร. 084-533-9229

อีเมล์ radiomediakids@gmail.com

เว็บไซต์ http://www.kidsradioclub.or.th

เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/kidsradio

 

 

 

 

 

เอกสารแนบขนาด
the window of opportunity for children 3-5 years.pdf (222 ครั้ง)148.24 KB
Contest Details.pdf (164 ครั้ง)131.41 KB