สสดย.มอบเงินช่วยเหลือเด็กประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลผ่านองค์การยูนิเซฟ

 

 

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ร่วมด้วยกรรมการ

สสดย. ได้มอบเงินจากการจำหน่ายเสื้อยืด Care for children in NEPAL เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่

ผ่านมา จำนวน 300,000 บาท โดยมีนายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ถ.พระอาทิตย์

กรุงเทพฯ เพื่อนำเงินบริจาคนี้ไปช่วยเหลือเด็กๆ ต่อไป 

 

สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่ประเทศเนปาล เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 วัดขนาดได้ 7.8 แมกนิจูด และเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 12 พฤษภาคม

2558 ที่ระดับความแรง 7.3 แมกนิจูด สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โบราณสถาน อาคาร บ้านเรือนเป็นอย่างมาก และมีเด็กๆ กว่า

ล้านคนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักโดยเฉพาะด้านสุขภาพทั้งกายและใจ ซึ่งต้องใช้เวลาและจำนวนเงินอีกมหาศาลในการเยียวยาและฟื้นฟูประเทศ 

 

 

*** ชมภาพการมอบเงินได้ที่นี่ http://www.kidsradioclub.or.th/activity/album/1427