สสดย. ร่วมงาน โชว์ แชร์ เชื่อม ใช้ สุขภาวะคนภาคกลาง

 

 

 

เมื่อวันที่ 1-3 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมา สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ได้ร่วมงาน "เวทีสานงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ โชว์ แชร์ เชื่อม ใช้ สุขภาวะคนภาคกลาง" ที่โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อแสดงผลงานของเครือข่าย มีการแชร์ข้อมูลกัน เกิดการเชื่อมเครือข่าย และใช้ข้อมูลร่วมกัน โดยมีคุณวาสนา วงค์ฉายา กรรมการสสดย. เป็นผู้แทนไปร่วมงานในครั้งนี้

 

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กล่าวในพิธีเปิดงานเวทีสานงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ “โชว์ แชร์ เชื่อม ใช้ สุขภาวะคนภาคกลาง ”ว่า สสส. ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพให้คนไทยมีสุขภาวะดี ก้าวสู่ปีที่ 15 แล้ว โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพทั่วประเทศ ที่มีภาคีเครือข่ายร่วมทำงานกว่า 14,000 เครือข่าย/โครงการ เนื่องจากปัญหาสุขภาพมีความซับซ้อน การแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำได้ด้วยหน่วยงานใดเพียงหนึ่งงานเดียว ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ด้วยการทำงานของ สสส. ที่คล่องตัว ทำให้สามารถเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันได้ โดยมีพลังจากภาคีเครือข่ายร่วมหนุนเสริมการทำงาน การจัดเวทีสานงาน เสริมพลังฯ ภายใต้แนวคิด “โชว์ แชร์ เชื่อม ใช้ สุขภาวะคนภาคกลาง” “การโชว์” คือการนำเสนอผลงานของภาคีที่หลากหลาย “การแชร์” คือ การแบ่งปันข้อมูลความรู้และเครื่องมือต่างๆ “การเชื่อม” คือมองเห็นโอกาสในการทำงานร่วมกับภาคีอื่นๆ และ “การใช้” คือ นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมเวทีไปปรับใช้กับงานตนเอง ในแต่ละพื้นที่ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

 

ภายในงานมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด และนวัตกรรมของการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อนำไปสู่การประยุกต์และลงมือปฏิบัติการในพื้นที่หรือประเด็นตนในบริบทที่เหมาะสม  เป็นการขยายฐานผู้รับประโยชน์จากองค์ความรู้การดำเนินงานของ สสส. โดยมีการนำเสนอครอบคลุมประเด็นสุขภาพ 9 ด้าน ได้แก่ 1.ปัจจัยเสี่ยงหลัก (บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ การพนัน) 2.อาหารเพื่อสุขภาวะ 3.สุขภาวะทางเพศ/ครอบครัว 4.พื้นที่สุขภาวะ (ภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม) 5.สุขภาวะองค์กร 6.ผู้สูงอายุ 7.เศรษฐกิจ (ชุมชน/ตำบลสุขภาวะ วิสาหกิจชุมชน) 8.การศึกษา และ 9.สื่อสารสังคม ให้มีความรู้ เข้าใจ และปรับทัศนคติที่ถูกต้อง โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

 

 

*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ http://www.kidsradioclub.or.th/activity/album/1422