คลังเสียง

นิทาน

 • นิทานสำหรับเด็ก
  นิทานมีคุณค่าและประโยชน์ เป็นวิธีการให้ความรู้ที่จะทำให้เด็กสนใจเรียนรู้ สามารถจดจำและกล้าแสดงออก ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กจากตัวแบบในนิทานที่เด็กประทับใจ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทำให้เด็กๆ เข้าใจในความดี และความงามยิ่งขึ้น สร้างนิสัยละเอียดอ่อน มองโลกในแง่ดี ช่วยสร้างสมาธิ ช่วยสร้างกระบวนการคิดและพิจารณาแก้ปัญหา ผ่อนคลายอารมณ์ สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้เล่าและผู้ฟัง

เสียงประกอบ

 • เสียงประกอบ
  เสียงประกอบเพื่อความสมจริง (sound effects หรือ realistic sound effects) คือ เสียงอันควรจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติของสิ่งของต่าง ๆ ที่ประกอบอยู่ในรายการวิทยุโทรทัศน์ เสียงประเภทนี้ไม่ใช่เสียงที่เสนอเนื้อหาหลักของรายการ แต่เป็นเสียงที่ช่วยเพิ่มความสมจริงให้กับฉากในขณะนั้น ถ้าไม่มีเสียงประเภทนี้อาจทำให้ผู้ชมผู้ฟังรู้สึกถึงความ ไม่สมจริงแต่ก็ไม่ได้ทำให้เนื้อหาสาระเสียไป

เพลงเด็ก

 • เพลงสำหรับเด็ก
  เพลงสำหรับเด็กเป็นสิ่งพิเศษตรงที่เมื่อได้ร้อง ได้ฟัง จะซึมซับเข้าไปอยู่ในจิตใจได้โดยไม่รู้ตัว หากใช้ให้ดีก็สามารถเป็นสื่อกลางในการขัดเกลาเด็กของพ่อแม่และครู ที่นำมาใช้ช่วยอบรมให้เด็กเป็นคนที่มีจิตใจดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีพฤติกรรมที่ดี และมีความรักให้แก่ผู้อื่น ไม่ได้มีความรักให้แก่ตัวเองเพียงอย่างเดียว เพลงสำหรับเด็กจึงเป็นเพลงที่นำมาใช้ในการปูพื้นฐานสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศได้เป็นอย่างดี

ดนตรีประกอบ

 • ดนตรีประกอบ
  การเลือกดนตรีหรือเพลงบรรเลงประกอบในรายการ สารคดี หรือสกู๊ป ควรเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาหรือบรรยากาศ ทั้งนี้ การเลือกดนตรีหรือเพลงบรรเลงประกอบที่เหมาะสม เป็นการทำให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการอย่างหนึ่ง