เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2558 สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) จัดการอบรมการจัดรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชน

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จุมพล รอดคำดี อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สภาปฏิรูปแห่งชาติ และวิทยากรอีกหลายท่านมาบรรยายให้ความรู้ มีผู้เข้าอบรมจากเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ

ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ สะพานควาย กรุงเทพฯ 

216_o.jpgรศ.จุมพล รอดคำดี200_o.jpg235_o.jpg909_o.jpg653_o.jpg306_o.jpg662_o.jpg038_o.jpg826_o.jpg203_o.jpg291_o.jpg1791_o.jpg503_o.jpg324_o.jpg176_o.jpg412_o.jpg323_o.jpg295_o.jpg466_o.jpg064_o.jpg370_o.jpg044_o.jpg