เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 สมาคมวิทยุและเสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) จัดประชุมหารือในการร่างจริยธรรมสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน เนื่องจากเห็นว่าจริยธรรมเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดคุณภาพสื่อ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน  ที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ การร่วมกันสร้างมาตรฐานจริยธรรมสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่องค์กรสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน  ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการ นักวิชาชีพ  และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง  ต้องกำหนดแนวทางเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฎิบัติร่วมกัน เพื่อให้เกิดร่างมาตรฐานจริยธรรมที่จะนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฎิบัติต่อไป โดยมีรศ.จุมพล รอดคำดี ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และผู้ก่อตั้งชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นประธาน ร่วมด้วยดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน คุณรณวิทย์ สิมะเสถียร อุปนายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน คุณสรวงมณฑ์  สิทธิสมาน บรรณาธิการบริหารนิตยสารมาเธอร์ แอนด์ แคร์ พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คุณเกษม อินทร์แก้ว ที่ปรึกษาสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย และคุณวิไลภรณ์  จงกลวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรายการ ด้านผลิตและจัดหารายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ณ ห้อง Dipak C. Jain อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

IMG_1055.JPGIMG_1051.JPGIMG_1052.JPGIMG_1053.JPGรศ.จุมพล รอดคำดี