เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ร่วมด้วยกรรมการสสดย. 

ได้มอบเงินจากการจำหน่ายเสื้อยืด Care for children in NEPAL เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา 

จำนวน 300,000 บาท โดยมีนายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ถ.พระอาทิตย์ กรุงเทพฯ

เพื่อนำเงินบริจาคนี้ไปช่วยเหลือเด็กๆ ต่อไป 

1.jpg2.jpg3.jpg5.jpg4.jpg6.jpg9.jpg7.jpg8.jpg